Onze school staat voor Daltononderwijs. Wat houdt dat in?

WAAR STAAT ONS (DALTON)ONDERWIJS VOOR?
De R.K. Daltonschool Don Bosco werkt vanuit de Dalton principes effectiviteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. We willen voor leerlingen een constante inspiratiebron zijn en dagen leerlingen uit dingen te ontdekken met betrekking tot het opdoen van kennis. We bieden elke leerling de kans om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’, een mens durft (vertrouwen) om en in staat is ten volle te leven, met en voor anderen, bewust van de eigen mogelijkheden en ontwikkelingskansen.
Een mens die kan omgaan met voorspoed en tegenslag. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling, met extra mogelijkheden voor muziek, dans en drama.

De daltonvereniging verwoordt dit als de Fearless Human Being.
Leren is een constante uitwisseling van kennis en inzichten. Leren gebeurt veelal door interactie. Vanuit die interactie inspireren wij onze Daltonleerling. Maar wanneer ben je nu in onze ogen een echte Daltonschool en hoe ziet een Daltonleerling er dan uit?

De hiervoor genoemde kernwaarden die de Nederlandse Daltonvereniging heeft vastgesteld (samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie), geven daarbij een goede indicatie.
Hier beperken we ons tot de hoofdlijnen van de onderwijskundige invulling van ons daltononderwijs. Meer informatie over Dalton vindt u in het daltonboek dat rechts op deze pagina als download beschikbaar is. Daarin vindt u ook de achterliggende gedachte van de diverse daltonkernwaarden beschreven. Op deze pagina beperken we ons wat de daltonwaarden op onze school in de praktijk betekenen.

Verantwoordelijkheid
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich verantwoordelijk leren te voelen voor hun leerproces. Dat beperkt zich niet tot het hebben van een gevoel dat 'het werk af moet'. Het moet in de loop van de tijd zorgen voor een grondhouding bij onze leerlingen waarin zij zich zelf steeds de vraag stellen hoe het met hun werk en hun groeiproces is. Dat kan alleen als hen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt, wat er in de komende / deze periode geleerd wordt en wat zij, uiteraard naast de hulp van de leerkracht, voor eigen bijdrage in kunnen hebben om dat te bereiken. Dat betekent dat de leerling ook eigenaar van het leerproces wordt en zichzelf steeds de vraag stelt waarom hij / zij iets wil leren.

Samenwerking
Kinderen zitten niet voor niets bij elkaar in een groep. Zij leren van en met elkaar en ze kunnen elkaar enorm versterken en aanvullen. Gebeurt dat de gehele dag door? Dat is hoe je er tegen aan kijkt. In principe wel. Er zijn genoeg situaties waarin er niet wordt samengewerkt. Dat kan tijdens een uitleg zijn, maar dat is ook tijdens toetsen bijvoorbeeld. En toch vindt er ook dan een groepsproces plaats, waarin kinderen gezamenlijk zorgen dat er geleerd kan worden, of men de toetsen goed kan maken. Door tijdens de verwerking van de lesstof de kinderen begeleid ruimte te geven om samen te leren, te werken en zich lesstof eigen te maken, voegen we veel extra's aan het onderwijs op onze school toe. De leerkracht zal dit steeds in goede banen leiden, rekening houdend met ieders kwaliteiten.


Effectiviteit
Effectiviteit is ook een kernwaarde van daltononderwijs. Ook daarin ligt een taak van de leerkracht maar ook van de leerling. Veel zaken hangen in ons onderwijssysteem samen. Als de leerkracht een effectieve instructie (uitleg) geeft, is er meer tijd voor de kinderen beschikbaar zich de lesstof eigen te maken. Aan de leerling is het de taak de beschikbare tijd goed te besteden. Dat kan als een leerling zich verantwoordelijk voelt voor het werk, weet wat er van hem / haar verwacht wordt en het de tijd en de middelen beschikbaar heeft om tot leren te komen. Het hangt van het vak en de lesstof af in welke vorm (individueel of d.m.v. samenwerking) dat gebeurt. De leerkracht zal per vak en per leerling hier ook een begeleidende rol innemen.


Zelfstandigheid
Leerlingen worden voorbereid op een maatschappij waarvan wij nog niet weten hoe die er over vijftien jaar uit ziet. Wat we wel weten is dat van mensen worden verwacht dat ze zelfstandig kunnen functioneren en initiatieven zullen gaan nemen. Die zelfstandigheid staat bij ons hoog in het vaandel. We werken met een weektaak (in ons daltonboek weekkaart genoemd) waarin de leerlingen vooraf zien wat het dag- en weekprogramma is, waar er instructie en begeleiding is en waar kinderen zelf aan de slag moeten gaan. Dat is altijd onder de hoede van de leerkracht die de ene leerling bij het ene vak meer ruimte voor zelfstandigheid biedt dan de ander. Het is dus maatwerk.


Reflectie
Leren is een proces en dat proces is pas effectief als er geregeld op het proces wordt terug gekeken. Dat doen we op onze school op verschillende manieren. Individueel tussen leerkracht en leerling, ook tussen leerlingen onderling maar ook in groepsvorm. Reflecteren kan zijn puur op inhoud van het gemaakte werk maar zeker ook op het gevolgde proces, op samenwerking in de groep, op de sfeer in de groep, kortom: met elkaar school zijn, een groep zijn, een tafelgroep zijn en ook individueel je ontwikkelen is een constant proces waarbij het van belang is niet alleen plannen en afspraken te maken maar vooral ook met elkaar te kijken hoe het is gegaan en waar het een volgende keer (eventueel) nog beter kan. In de loop van de dag en de week vindt de leerkracht kiest de leerkracht hier geregeld momenten voor.

____________________________
Handige links en download
----------------------------------


Dagelijkse praktijk

Dat onze school in alles tracht het daltononderwijs zo goed mogelijk inhoud en vorm te geven, ziet u in de dagelijkse praktijk terug. Ook in ons schoolplan 2015-2019 neemt Dalton een duidelijke positie in, wat aantoont dat we naast de school die we vanuit onze identiteit en levensovertuiging zijn, de praktische invulling van ons onderwijs richting geven vanuit de Daltonidentiteit.