De visie van onze school

ONZE VISIE
De R.K. Daltonschool Don Bosco werkt vanuit de Dalton principes effectiviteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. We willen voor leerlingen een constante inspiratiebron zijn en dagen leerlingen uit kennis op te doen en zaken te ontdekken. We bieden elke leerling de kans om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’, een mens die durft op zichzelf vertrouwen en die is staat is ten volle te leven, bewust van de eigen mogelijkheden en ontwikkelingskansen.

Een mens die kan omgaan met voorspoed en tegenslag. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling, met extra mogelijkheden voor muziek, dans en drama.

De daltonvereniging verwoordt dit als fearless human beings. We dragen zorg voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een optimale en bredere ontwikkeling, door extra mogelijkheden voor muziek, dans en drama.

Klik op de afbeelding
om deze te vergroten.

Leren is een constante uitwisseling van kennis en inzichten en gebeurt veelal door interactie. Vanuit die interactie inspireren wij onze daltonleerling. Maar wanneer ben je in onze ogen een echte daltonschool en hoe ziet een daltonleerling er dan uit? De hiervoor genoemde kernwaarden die de Nederlandse Daltonvereniging heeft vastgesteld (samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie), geven daarbij een goede indicatie.

In deze schoolgids beperken we ons tot de hoofdlijnen van de onderwijskundige invulling van ons daltononderwijs. Meer informatie over Dalton vindt u in het daltonboek dat als download op onze website beschikbaar is.
EFFECTIVITEIT
Onze school probeert de mankracht, middelen en mogelijkheden van en voor onze leerlingen zo optimaal mogelijk te benutten. Daar hoort een effectief gebruik van tijd en middelen bij. Leerlingen krijgen instructie op hun eigen niveau en werken aan de opgaven die aansluiten bij dat niveau. Aan de leerkrachten is het de taak de leerlingen hierin te begeleiden en hen in te laten zien hoe zij de (periodiek gestelde) doelen kunnen halen.

Wat hebben leerlingen daarvoor nodig, hoe zetten ze de voor hen beschikbare middelen in en hoe komen ze tot een zo goed mogelijk resultaat. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd onder begeleiding en verantwoording van de leerkracht. Onze school werkt vanuit hiervoor opgestelde leerlijnen in de diverse jaargroepen.
SAMENWERKING
De school functioneert als een sociale gemeenschap. Leerlingen krijgen op onze school zoveel mogelijk de aandacht die zij verdienen en nodig hebben. Daarbij is er niet alleen sprake van contact tussen de leerkracht en de leerling maar juist ook tussen leerlingen onderling. Kinderen leren veel en gemakkelijk van en met elkaar. Ze spreken elkaars taal, lopen tegen dezelfde valkuilen aan en kunnen elkaar stimuleren zich verder te ontwikkelen. Van daaruit kunnen zij elkaar stimuleren persoonlijke leerdoelen te bereiken. Daarom is het van belang (coöperatief en doelgericht) samen te leren werken. Zo ervaren de leerlingen dat mensen allemaal anders zijn, andere vaardigheden hebben en dat mensen van elkaar kunnen leren.

Door bijvoorbeeld het gebruik van een verkeerslicht weet de klas wanneer diverse overlegvormen zijn toegestaan (zie daltonboek), maar leerlingen worden daarbij ook gestimuleerd om hierin eigen keuzes te leren maken (wat werkt voor mij?). Er zijn in de dagelijkse praktijk namelijk ook momenten waarop samenwerken niet bevorderend is.
VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
De begrippen ‘vrijheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ staan niet los van elkaar maar worden in één adem genoemd. Dit proces wordt met zorg begeleid door leerkrachten. Een bepaalde mate van vrijheid is nodig om als kind verantwoorde keuzes te leren maken en om je werk te organiseren zoals dat voor jou goed is. De keuzes die een kind leert maken, komen voort uit het verantwoordelijkheidsgevoel naar het werk en/of naar zichzelf toe.

Leerlingen leren bijvoorbeeld plannen door na te denken over het zelfstandig te maken werk (eerst de lastige taak maken of beginnen met de leukste taak?). Ze leren inschatten hoe ze de betreffende leerdoelen van de lessen gaan bereiken en hoe lang ze daarvoor nodig hebben.
ZELFSTANDIGHEID
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn kwaliteiten die je als kind nodig hebt om met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. De school heeft voor deze ontwikkeling een leerlijn opgesteld, die in ons daltonboek is terug te vinden.

Vanaf schooljaar 2016-2017 worden deze leerlijnen door de leerkrachten structureel in praktijk gebracht. Het is van belang dat onze leerlingen zichzelf leren kennen (wat zijn mijn talenten zijn en waar heb ik hulp bij nodig?) en leren hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Leerkrachten begeleiden leerlingen in het zelfstandig worden door bijvoorbeeld hetgeen de leerling zelf kan, niet van hem/haar over te nemen. Eenmaal volwassen zal er ten slotte ook een beroep worden gedaan op hun betrokkenheid en motivatie.
REFLECTIE
Door met de aangeboden lesstof aan het werk te gaan, kan een leerling zich de lesstof eigen maken. Voor verdere ontwikkeling is het voor zowel de leerkracht als de leerling belangrijk te weten of dat ook gelukt is en waarom. Dit kan na een aantal gemaakte opgaven, na een les, na dag of na een week, afhankelijk van het gestelde doel. We leren onze leerlingen om te evalueren (hoe is het gegaan?) en te reflecteren (wat heb ik daaraan gedaan?).