Verlof

Verlof

Hieronder vindt u de geldende afspraken voor het aanvragen van verlof in de gemeente Albrandswaard. 

Verlof van 10 dagen of minder:
Verlofaanvragen van 10 dagen of minder, moeten volledig ingevuld, bij de directeur van de school worden ingeleverd. Voordat de directeur van de school een besluit neemt over het verlof, vraagt hij via het formulier advies aan de Leerplichtambtenaar van de gemeente Albrandswaard. De directeur van de school neemt na het advies van de leerplichtambtenaar een besluit over uw verlofaanvraag. Houd u er rekening mee dat alleen in uitzonderlijke gevallen het advies van de school zou kunnen afwijken van het advies van de Leerplichtambtenaar.

Verlof van meer dan 10 dagen:
Verlofaanvragen van meer dan 10 dagen, moeten volledig ingevuld, bij de Leerplichtambtenaar worden ingediend. De Leerplichtambtenaar neemt over deze verlofaanvragen een besluit. In sommige gevallen zal de Leerplichtambtenaar overleg plegen met de directeur van de school, alvorens een besluit te nemen.

Verlofaanvragen worden door de leerplichtambtenaar van de gemeente Albrandswaard beoordeeld wanneer u verlof aanvraagt voor een periode van maximaal 10 dagen.
Een verlofaanvraag vanwege overlijden wordt bij de directeur van de school ingediend en z.s.m. afgehandeld.

Wat moet u doen?
1. u downloadt het formulier op de website van school;
2. wanneer het verlof voor vakantie betreft, downloadt u ook de werkgeversverklaring;
3. u vult het formulier volledig in;
4. u voegt alle relevante bewijsstukken bij het verlofformulier;
5. u stuurt alle formulieren op naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Albrandswaard.

Wat doet de leerplichtambtenaar?
1. de leerplichtambtenaar beoordeelt de verlofaanvraag;
2. de leerplichtambtenaar doet zo nodig onderzoek;
3. de leerplichtambtenaar neemt indien nodig contact op met de werkgever;
4. de leerplichtambtenaar geeft advies op het verlofformulier bij verlof van max. 10 dagen;
5. de leerplichtambtenaar stuurt het verlofformulier terug naar de school;
6. de leerplichtambtenaar besluit bij verlof van meer dan 10 dagen en informeert de aanvrager;
7. de leerplichtambtenaar kan bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim een huisbezoek afleggen.

Wat doet de school?
1. de directeur van de school neemt een besluit bij verlofaanvragen vanwege overlijden;
2. de directeur van de school neemt na het advies van de leerplichtambtenaar een besluit bij een verlofaanvraag van maximaal 10 dagen;
3. de directeur van de school deelt de aanvrager zijn besluit mee via het verlofformulier;
4. de directeur van de school meldt ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar.

U heeft pas een beslissing op uw verlofaanvraag wanneer u het verlofformulier met handtekening heeft teruggekregen van de directeur van de school van uw kind of van de Leerplichtambtenaar bij meer dan 10 schooldagen.

Geen toestemming
De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de Leerplichtambtenaar. De Leerplichtambtenaar houdt regelmatig controles op de school van uw kind(eren). De leerplichtambtenaar kan bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim een huisbezoek afleggen. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt.

 

Niet eens met het besluit.
Bent u het niet eens met een besluit dan kunt u binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school wanneer uw verlof aanvraag 10 schooldagen of minder bedraagt. Wanneer uw verlof aanvraag meer dan 10 dagen bedraagt dient u uw bezwaarschrift in bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente Albrandswaard, p/a Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon. Deze termijn van 6 weken begint op de dag na de datum van de beslissing. Wanneer u een bezwaarschrift indient, moet dit ondertekend zijn en tenminste bevatten:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden waarop het bezwaar berust.

Terug

Havendam 4

3161 XB Rhoon

(010) 5015426

info@nulldonboscoschool.nl