Dalton

 • De 5 kernwaarden van dalton

  Het daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden. Bij alle kernwaarden zit een opbouw door de gehele schoolloopbaan. De ontwikkeling daarvan verloopt heel geleidelijk. Alles begint spelenderwijs bij de kleuters en naarmate de kinderen ouder worden, wordt een steeds grotere mate van bv. zelfstandigheid en samenwerking verwacht.
  Zelfstandigheid

  Kinderen willen nieuwe dingen ontdekken, ze willen doelgericht werken aan een taak of opdracht en zijn in staat om tijdens dit leerproces begeleiding of hulp te zoeken indien noodzakelijk. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen.

  Het werken met weektaken is binnen ons onderwijs een middel om hieraan te werken. Om de weektaak effectief in te zetten, moet de leraar zijn leerlingen goed kennen. Dan is de leerkracht in staat een takenpakket samen te stellen dat kinderen de kans geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren kinderen creatief te denken en te handelen. De leerling leert uiteindelijk beredeneerde keuzes te maken.

  Vrijheid en verantwoordelijkheid

  Vrijheid is in onze ogen van groot belang voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Het kind moet de mogelijkheid krijgen om eigen keuzes te maken en eigen wegen te bewandelen. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

  Vrijheid betekent bij ons niet ongebondenheid. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Wij zien het als taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

  Samenwerking

  In het dagelijks leven moet een mens samenwerken met andere mensen, die hij niet altijd zelf heeft gekozen. Wij vinden het belangrijk om kinderen op de basisschool te leren hoe je goed kunt samenwerken en van elkaar kunt leren. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze om te reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Onze daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

  Effectiviteit

  Effectiviteit staat voor doelmatig werken binnen het daltononderwijs. Binnen ons onderwijs geeft de leerkracht de leerling verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leerproces. Onze leerlingen leren hierdoor begeleiding, middelen en tijd efficiënt in te zetten. Wij vinden het de taak van de leerkracht om te zorgen voor een effectief klassenmanagement en de juiste middelen en materialen, zodat kinderen efficiënt kunnen werken en leren.

  Reflectie

  Reflectiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze school belangrijk. Kinderen maken bij ons vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd en middelen die ze nodig hebben voor opdrachten. Vervolgens kijken ze tijdens het werken en na afronding van opdrachten of ze effectief hebben gewerkt, wat ze geleerd hebben en wat ze eventueel anders hadden kunnen doen.

  Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het is de taak van de leerkracht om op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen te reflecteren. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het het daltononderwijs voortdurend plaats.