Katholieke identiteit

 • Vernieuwende katholieke traditie

  Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO biedt ouders en ruim 20.000 leerlingen hoogwaardig onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie. Aansluitend bij de missie en het strategisch beleidsplan van de RVKO, geeft onze school op de volgende wijze invulling aan de identiteit van de school.

  We hanteren het Katholiek mensbeeld als raamwerk. We streven ernaar op school een sfeer te scheppen, waarin ieder kind zich geborgen voelt en geaccepteerd wordt zoals het is. Dus ongeacht taal, cultuur en geloof. Dit proberen we onder meer te bereiken met schoolregels en hieruit afgeleide klassenafspraken, die jaarlijks in iedere groep samen worden gemaakt. Naast de regels en afspraken vinden wij het belangrijk om de leerlingen sociale vaardigheden bij te brengen. Uiteraard wordt hieraan iedere dag, in iedere groep, aandacht besteed. Om doelgericht bezig te zijn met sociaal-emotionele ontwikkeling zijn er burgerschap- en Gelukskofferlessen opgenomen in het lesprogramma en werken wij met de methode Trefwoord. Dat is een methode voor levensbeschouwing die elke dag een korte activiteit aanbiedt, waarmee kinderen een levensbeschouwelijk thema verkennen. Met de trainingsmethode Jij en Stress helpen we de kinderen bij het leren reguleren van hun emoties. Dit gebeurt spelenderwijs. Met het volgsysteem Zien! volgen wij de ontwikkeling van kinderen op dit gebied. Wij benaderen de leerlingen op een positieve manier door aandacht te schenken aan hun sterke kanten. Met behulp van de input van de tweejaarlijkse kwaliteitsvragenlijst omtrent sociale-veiligheidsbeleving monitoren wij deze beleving en zetten wij indien nodig acties uit ter bevordering van de sociale veiligheid.

  We verstevigen de identiteit van de school. Door met regelmaat onze katholieke identiteit en de uitingsvormen daarvan te bespreken met het team, zorgen we ervoor dat alle collega’s hetzelfde verhaal vertellen en uitdragen ten aanzien van de identiteit van de school. Vanuit de katholieke identiteit van de school vinden we het belangrijk om ruimte te bieden aan de diversiteit van onze samenleving. Iedereen is welkom bij ons, wie je ook bent. Daarbij verwachten we van kinderen en ouders om betrokken te zijn bij alle gezamenlijke momenten.

  Wij dragen bij aan de continue vorming van het kind, aan de ontwikkeling van mens tot persoon. Dat betekent dat wij ook willen bijdragen aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van onze kinderen. Ieder kind krijgt bij ons de ruimte om te komen tot een eigen identiteit en klaar te zijn voor de maatschappij. Wij halen hierbij inspiratie uit de katholieke traditie van de school en hebben vanuit die inspiratie werkelijke interesse in de eigenheid van het kind. Katholieke feestdagen vieren wij onder andere met een speciale kinderdienst in de kerk.

  Als katholieke school hebben we iets extra’s te bieden. Wij profileren ons als een warme, betrokken school. Wij zijn onderdeel van een veranderende maatschappij en kunnen als katholieke school een alternatief bieden. Op de Don Boschoschool in Rhoon vieren we met elkaar en rouwen we met elkaar. Wij onderschrijven artikel 8 in de wet Primair Onderwijs, waarin staat dat het onderwijs mede gericht is op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Wij willen de (culturele) kennis en achtergrond, die de kinderen zelf meebrengen, in de klas gebruiken en aandacht besteden aan de verscheidenheid en levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen.