Ons onderwijs in de praktijk

 • Van groep 1 t/m groep 8

  Groep 1-2

  Kleuters leren vanuit hun spel en zijn gemotiveerd om op deze wijze te ontdekken en te leren. De ervaring en de belevingswereld van de kinderen staan centraal. In het lokaal zien we tal van speelmaterialen en speelhoeken, zoals de bouwhoek, huishoek, winkel, poppenhuis, lego en constructiematerialen. Daarnaast krijgen de kinderen verschillende technieken aangereikt voor expressie, sociale-, motorische- en cognitieve vaardigheden. Hiervoor zijn verschillende materialen in de groep aanwezig zoals een leeshoek, een schrijfhoek, de computer, een schilder/tekenhoek en de ontwikkelingsmaterialen. Vanaf groep 1 beginnen wij al spelenderwijs met de ontwikkeling van de Engelse taal. De kinderen krijgen dit 8 jaar lang. In de hogere klassen werken we groepsdoorbroken aan Engels. Zo kan ieder kind op het eigen niveau en in het eigen tempo doorgroeien.

  De kinderen maken een keuze in de activiteiten met behulp van het planbord. Naast alle activiteiten in het lokaal is bewegen erg belangrijk voor de kleuters. Dagelijks wordt er buiten gespeeld. Er wordt daarnaast een keer per week gegymd en een keer per week krijgen de kinderen buiten beweegspellen aangeboden door de externe partij Halo Jobbing. Iedere kleuter wordt gescreend voor logopedie en motoriek; mocht het nodig zijn dan kan uw kind doorverwezen worden Cesartherapie of logopedische hulp.

  De onderwijsleerstof in de kleutergroepen wordt door middel van thema’s aangeboden. In de verschillende thema’s komen alle onderdelen van de diverse vakgebieden, zoals rekenen en taal, aan de orde. Omdat niet ieder kind zich op hetzelfde tempo ontwikkelt, is gekozen om de ontwikkeling van de kinderen bij te houden met een volgmodel. Door een kind goed te observeren, kunnen wij hem/ haar steeds uitdagen een volgende stap te maken. Deze manier van werken sluit aan bij een ontwikkelingsgerichte visie.

  Groep 3

  Hier werken de kinderen verder aan hun ontwikkeling op het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen (de instrumentele vaardigheden). Enerzijds zitten de kinderen nog vol fantasie, anderzijds worden hun ideeën al steeds realistischer. Beide aspecten proberen we in balans te houden. Dit doen wij door onze vakken zoveel mogelijk bewegend- en spelend aan te bieden. Zo hebben de kinderen leerzame momenten van spel waarbij de gewenste stof op een fijne manier wordt overgedragen. Daarnaast werkt de leerkracht met vaste methoden. Er wordt veel aandacht besteed aan het aanvankelijk lezen. Wij werken met de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. In de rekenmethode ‘Wereld in getallen’ wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: getalbegrip, optellen/aftrekken, geldrekenen, tijd en meten/meetkunde. Ook muziekonderwijs, Engels, lichamelijke ontwikkeling, handvaardigheid en tekenen staan op het programma. Met wereldvakken als biologie, aardrijkskunde en geschiedenis wordt dit schooljaar een begin gemaakt. Dat doen wij met de geïntegreerde methode Blink.

  Groep 4

  In groep 4 neemt lezen, naast verbonden schrijven, rekenen en taal een belangrijke plaats in. De kinderen schrijven dit jaar voor het eerst met hoofdletters. In alle schriften schrijven ze nu aan elkaar. In het tweede half jaar gaan de kinderen met vulpen leren schrijven. Grote nadruk ligt ook op het aanleren van de tafels. De eerste vorm van huiswerk wordt geïntroduceerd in de vorm van oefenen met spellingcategorieën. De kinderen hebben twee keer per week een lesuur bewegingsonderwijs in de gymzaal. De kinderen richten zich meer en meer op de buitenwereld. Niet voor niets starten we in groep 5 met Blink Wereld. Dat is een thematische en geïntegreerde vorm van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Wij geloven dat deze vakken, juist door ze te combineren in een thema, logischer zijn en beter worden begrepen omdat er veel raakvlakken zijn en er een goede context gecreëerd wordt.. 

  Groep 5

  De kinderen houden voor het eerst een boekbespreking en een presentatie. De nadruk ligt vooral op de spreekvaardigheid en jezelf presenteren. De kinderen krijgen in deze groep ook voor het eerst echt te maken met huiswerk en alles wat daarbij hoort: plannen, hoe moet je iets leren, leerstrategieën, enzovoorts. Dit is een bewuste keuze van onze school: jong geleerd is oud gedaan! Onze ervaring met het voortgezet onderwijs leert ons, dat onze leerlingen hier later de vruchten van plukken.

  Groep 6

  In groep 6 gaan we dieper in op de stof en wordt het allemaal wat serieuzer. Langzaam maar zeker neemt het huiswerk toe. Er is veel aandacht voor begrijpend lezen, waarbij het verwoorden, samenvatten en goed formuleren van antwoorden extra aandacht krijgen. Wij hebben de overtuiging dat goed lezen de trede is naar succesvol studeren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het voorbereidend ontleden. Bij aardrijkskunde leren ze daadwerkelijk aanwijzen van plaatsen, rivieren, zeeën en gebergten. Wereldoriënterende vakken krijgen grotere nadruk. Met de methode Blink werken we geïntegreerd en thematisch aan Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur&Techniek. Een Blinkthema wordt vaak afgesloten met een eindpresentatie aan ouder(s)/verzorger(s), opa’s en oma’s.

  Groep 7

  De zelfstandigheid van de kinderen is hier al groot. Ze leren hun werk nog beter plannen en lastige onderdelen meteen bij de kop te pakken. Op het programma staan breuken, procenten, werkwoordspelling en samenvattingen en we starten met zinsontleding en woordbenoeming. Verder leren de kinderen discussiëren en goed opgebouwde spreekbeurten en boekbesprekingen te houden. Veelvuldig wordt de computer gebruikt, onder andere voor rekenen, spelling, topografie en ontleden. De kinderen maken een presentatie in PowerPoint of Prezi om hun spreekbeurt of boekbespreking kracht bij te zetten. En last but not least: de kinderen ontvangen een voorlopig advies voor het middelbaar onderwijs en ze gaan samen met groep 8 op kamp!

  Groep 8

  Dit is een spannend jaar voor onze kinderen! Immers, dit jaar ronden zij hun basisschooltijd af. Het laatste deel van het jaar zal dan ook in het teken staan van de overgang naar het voortgezet onderwijs. De kinderen en ouders ontvangen van ons dit jaar veel informatie over vervolgscholen en de aanmeldprocedure. In mei vindt het Groep 7- en 8-kamp plaats. Een week voor het einde van het schooljaar voeren de achtstegroepers traditiegewijs hun afscheidsmusical op.

  Muziek, dans & drama

  Wij vinden expressieve vakken als muziek, dans & drama erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen leren zichzelf uiten op een goede manier en leren omgaan met zich uiten in het openbaar. Muziek, dans en drama fungeren ook als een goede en gezonde uitlaadklep. Daarom bieden wij deze vakken op school aan via externe partijen die hierin gespecialiseerd zijn. In een schooljaar zijn er regelmatig opvoeringen waar ouders bij kunnen komen kijken. Dit noemen wij de open podia momenten. Deze vinden plaats onder schooltijd.

  Vakgebieden

  Voortdurend stemmen wij ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het programma dat de kinderen krijgen aangeboden, staat omschreven in het schoolplan. Dit schoolplan wordt jaarlijks aangepast.

  Instrumentele vorming
  • Nederlandse taal
  • schrijven
  • rekenen/wiskunde
  • Engelse taal
  • lezen
  Wereldoriëntatie
  • levensbeschouwing
  • natuuronderwijs
  • projectonderwijs
  • aardrijkskunde
  • sociale redzaamheid/verkeer
  • maatschappelijke verhoudingen
  • geschiedenis
  • techniekonderwijs
  • gezond gedrag
  Expressieve vorming
  • tekenen
  • muziek
  • handvaardigheid
  • drama
  • lichamelijke opvoeding/gymnastiek