Leerlingvolgsysteem

 • Cito en methodegebonden toetsen

  Op de Don Boscoschool school worden de prestaties van de leerlingen gevolgd door regelmatige toetsing en observaties. Twee keer per jaar worden er in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen op de volgende vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & wiskunde, taal en studievaardigheden* (* alleen in groep 7 en 8). Deze Cito-toetsen zijn niet afhankelijk van de gebruikte lesmethoden. Naast de Cito-toetsen wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd met de toetsen uit de verschillende methoden. In groep 1/2 wordt de ontwikkeling van de kinderen nog anders gevolgd.

  Toetsresultaten

  De toetsresultaten en eventuele observatiegegevens worden nauwkeurig individueel vastgelegd. Daarna worden leerlingen besproken tijdens de groepsbespreking door de groepsleerkracht met de intern begeleider. Dit gebeurt tweemaal per jaar. Halverwege de periode is er een tussenevaluatie. Op deze manier wordt de cyclus van handelingsgericht werken vormgegeven.

  Voor alle toetsen geldt dat bij hiaten er door middel van extra uitleg en bijbehorende leerstof getracht wordt de resultaten van die leerlingen te verbeteren. Indien nodig kan nader diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Als de toetsresultaten daartoe aanleiding geven, worden de ouders hierover geïnformeerd en worden er voorstellen gedaan over welke extra hulp gewenst is. Soms wordt er van leerlingen verwacht dat ze thuis een taak uitvoeren. Dit alles in overleg tussen groepsleerkracht, ouders en leerling. Ook kunnen ouders met vragen en problemen bij de groepsleerkracht terecht.

  Intensieve begeleiding

  Indien blijkt dat leerlingen op bepaalde vakgebieden het basisprogramma herhaaldelijk nog niet beheersen, wordt er gewerkt met een aangepast programma. Dat wil zeggen dat de leerling meer tijd krijgt om de stof te verwerken en te herhalen. Deze begeleiding wordt meestal per vakgebied in kleine groepjes geclusterd gegeven aan de leerlingen die dat nodig hebben. We noemen dit: SMA, oftewel School Maatwerk Arrangement.

  Verrijking en verdieping

  Indien blijkt dat leerlingen op bepaalde vakgebieden het basisprogramma zeer goed beheersen, wordt verdiepingsstof aangeboden in de vorm van plustaken; dit zijn deels individuele en deels samenwerkingsopdrachten die in de groep kunnen worden gemaakt. De leerlingen die dit betreft, hebben regelmatig overlegmomenten met de leerkracht. Met elkaar worden de voortgang, de opbrengsten van de opdrachten én de samenwerking besproken. De methoden en materialen die wij inzetten voor de verrijkingsopdrachten zijn afkomstig uit ‘Rekentijgers’, Topklassers, Wiskunde PO (groep 8) en ‘Pittige plustorens’.

  Handelingsgericht werken

  In de cyclus van handelingsgerichtwerken zijn er verschillende mogelijkheden van de groepsleerkracht om over de leerlingen te overleggen: tweemaal per jaar een groepsbespreking, en tweemaal per jaar een leerlingbespreking. De groepsleerkrachten en intern begeleiders spreken dan met elkaar over onderwijsbehoeften en aanpak op het gebied van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.