Missie en visie

 • Tussen het groen brengen wij talent tot bloei!

  Onze leerlingen verschillen in afkomst en achtergrond. Ieder kind is anders en leert anders. Daarnaast leren wij zowel van als met elkaar. Vanuit dat oogpunt sluiten wij aan bij het persoonlijk leren van de kinderen. Wij leren de kinderen zelf te kijken naar wie zij zijn en naar hoe zij handelen. Daarbij is een kritische, en/maar onbevreesde houding van belang. Wij willen elk kind optimaal op laten bloeien. Dit doen wij in een mooie, groene en inspirerende omgeving!
  Visie

  Naast een leergemeenschap is onze school ook een leefgemeenschap die bestaat uit onze leerlingen, onze organisatie en de omgeving waarin we ons bewegen.

  Leerlingen

  Vertrouwen scheppen is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van ons onderwijs! We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling.

  Van de peuterspeelzaal tot en met groep 8 voeren we een doorgaande lijn in het hanteren van omgangsregels. We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij denken wij aan zelf verantwoordelijkheid leren nemen: elkaar helpen, samen problemen oplossen en zorgvuldig omgaan met materiaal. Samenwerken en als groep één geheel vormen door middel van betrokkenheid zorgt voor een veilige en warme leer- en leefomgeving. Wij besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van waarden en normen. 

  Organisatie

  Het team van de Don Boscoschool vormt een professionele leergemeenschap. Dit houdt in dat we door gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap samen vorm geven aan ons onderwijs. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het beleid binnen de school. We leren van en met elkaar, zodat we ons onderwijs continu toetsen en verbeteren aan recente ontwikkelingen binnen het onderwijs. Hierin maken wij bewuste keuzes en zetten wij wat de leerlingen nodig hebben centraal.

  We werken met het leerstofjaarklassensysteem en volgens de principes van dalton. Dit doen we onder andere door te werken met dag- of weektaken. De leerkrachten geven waar het kan adaptief onderwijs; door te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, competentie en autonomie van de leerlingen. De kleuters werken in heterogeen samengestelde groepen.

  Regelmatig overleg en evaluatie zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Onze manier van werken stimuleert de kinderen om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Vanuit een basis van veiligheid en goede sfeer willen we minimaal een opbrengst behalen die overeenkomt met de doelen die door het Ministerie van Onderwijs zijn gesteld.

  Omgeving

  De Don Boscoschool is een organisatie waarin de teamleden met hun professionele houding en hun continue inzet het onderwijs een warm hart toedragen. Het is een school die open en laagdrempelig wil zijn voor ouders, kinderen, het team en de wijk.