Medezeggenschapsraad

  Jaarverslagen

  Schoolondersteuningsprofiel

 • De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerkrachten, leerlingen en ouders van de Don Bocoschool. Deze taak is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

  De doelstelling van de MR op de Don Boscoschool is dat zij een positief kritische partner van de directie is, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd.

  De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school en bestaat op de Don Boscoschool uit zes leden: drie vertegenwoordigers namens het personeel en drie vertegenwoordigers namens de ouders. Verkiezingen bepalen wie er zitting krijgt in de MR. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

  MR-leden

  Oudergeleding: Martijn Willeboer (voorzitter), Dinja van Leijenhort, en Dick van Dommelen.
  Leerkrachtengeleding: Rebecca van Holstein (secretaris), Wendy Oudshoorn en Annemarie Kronenburg

  “Wij nodigen u van harte uit om uw vragen en suggesties met ons te bespreken!” Juist dan kunnen wij een goede vertegenwoordiging zijn van ouders, kinderen en personeel. U kunt ons altijd even aanspreken op het schoolplein, of ons een e-mail sturen.

  De MR vergadert op de volgende data:
  • Di 24 september 2024
  • Klankbordavond ouders 12 november
  • Datum in februari
  • Datum in mei
  • Datum in juni

  De vergaderingen zijn openbaar; indien er op de agenda een onderwerp staat dat uw interesse heeft, is het mogelijk de vergadering bij te wonen. In dit geval kunt u ons vooraf een e-mail sturen waarin u aangeeft dat u voor het betreffende onderwerp als toehoorder aanwezig wilt zijn.